Multidisciplinární podpora dětí s duševní poruchou aneb Jak dál?

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021

Číslo projektu: 29/21/PPZ/CAU

Doba realizace: 1. 1.–31. 12. 2021

Smyslem projektu je metodicky podpořit organizaci a její pracovníky odborným metodickým vedením od klinic. psychologa a školením krizové intervence a zvýšit kvalitu života dětí s psych. poruchou, přičemž fokus bude na orientaci dítěte ve vlastních potřebách a zvýšení rodičovských kompetencí rodiče při péči o dítě s duševní poruchou. Bude podpořeno min. 25 dětí s duševní poruchou (a jejich rodičů) v rozsahu 5-20 hod. podpory dle individuálních potřeb a na základě zkušeností bude vytvořen a on-line propagován písemný výstup Příklady dobré praxe z depistáže a multidisciplinární podpory.

Hlavní cíl projektu:

Zvýšení kvality života dětí s psych. poruchou, přičemž fokus bude na orientaci dítěte ve vlastních potřebách a zvýšení rodičovských kompetencích rodiče při péči o dítě. Pro prokázání zvýšení kvality života bude využita standardizovaná metoda SEIQoL. Metoda spočívá ve vymezení 5 životních cílů klienta. U každého cíle se uvádí míra uspokojení dané osoby s tímto podnětem tak, že dotazovaná osoba uvede míru uspokojení s dosahováním daného životního cíle v %, kde dolní hranice je rovna 0 % a horní hranice je rovna 100 %. Třetím krokem je vyjádření důležitosti daného životního cíle v rámci souboru všech uvedených cílů. Úkolem je tedy rozdělit 100 % mezi všech pět uvedených životních cílů. Závěrečné vyjádření celkové míry spokojenosti s životem má obvykle formu tzv. VAS (Visual Analogous Scale), tedy viditelné analogové škály nebo tzv. „teploměru spokojenosti s životem“. Jedná se o efektivní nástroj, kde klient aktivně participuje a sám si cíle stanovuje. Dětem bude přirozeně metoda představena srozumitelnou formou.

Výstupy projektu

Partneři

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER