GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

I.

Při činnosti našeho Spolku, při naplňování jeho společenského poslání ve prospěch našich klientů, občanů a při spolupráci s odborníky a pomáhajícími profesemi nezbytně shromažďujeme a zpracováváme některé Vaše Osobní údaje.

Účelem této Informace je seznámit Vás s tím, jaké Vaše Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a k čemu je potřebujeme a předat Vám kontakt, na kterém je možno komunikovat o všech Vašich otázkách, týkajících se Ochrany vašich osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že Vaše Osobní údaje shromažďujeme vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupujeme korektně, zákonným a transparentním způsobem a s maximální odpovědností.

II.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Správcem Vašich Osobních údajů je Spolek Jak Dál? z.s., IČO: 059 20 941, se sídlem Stiborova 594/21, Neředín, 799 00 Olomouc, zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou L 15 836.
 2. Kontaktní údaje Správce:
  Adresa stálého pracoviště Správce: Bc. Tereza Vránová, Krapkova 4, 774 00 Olomouc
  Adresa elektronické pošty vranova@jakdal.eu nebo datové schránky wz2kf9p, telefonické spojení 774 989 128
 3. Činnosti, které vykonáváme:
  1. Práce s klienty a pro klienty zejména v Projektech „Komplexní podpora rodin v krizi s využitím multidisciplinárního týmu“ a „Emoce a co s nimi – inovativní metody práce s dětmi a rodiči v krizi“
   Pro tuto činnost zpracováváme převážně pouze Vaše identifikační Osobní údaje a kontaktní údaje. S ohledem na charakter této činnosti výjimečně zpracováváme i jiné Osobní údaje, které vy jakožto naši klienti, považujete za důležité nám sdělit a sdělujete nám je dobrovolně a z vlastního podnětu.
   • Jméno, příjmení, titul rodiče/rodičů a dítěte/dětí, dále
   • Bydliště
   • Datum narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Rodinný stav
  2. Vzdělávání – Osobní údaje, které pro tuto činnost zpracováváme – nezbytné identifikační a kontaktní údaje:
   Lektoři:
   – Jméno, příjmení, titul lektora
   – Bydliště
   – Datum narození
   – E-mail, číslo telefonu
   – Nejvyšší dosažené vzdělání
   – Zaměstnavatel, kvalifikace
   Vzdělávání – účastníci:
   – Jméno, příjmení, titul účastníka
   – Bydliště
   – Datum a místo narození
   – E-mail, číslo telefonu
  3. Zaměstnávání zaměstnanců – Osobní údaje, které pro tuto činnost zpracováváme mají převážně oporu v obecně závazných právních předpisech, případně nám je sdělíte dobrovolně pro komfortní fungování pracovně právního vztahu:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance, dále
   • Datum narození
   • Rodné číslo
   • Bydliště
   • Rodinný stav
   • Předchozí příjmení
   • Číslo občanského průkazu
   • Údaj o zdravotním pojištění
   • Údaje nezbytné pro plnění povinností zaměstnavatele na úseku sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a plnění povinností plátce daně ze závislé činnosti
  4. Realizace projektů, mezioborová spolupráce s externími odborníky, průběžné a závěrečné zprávy k projektům a jiné zprávy o činnosti – Osobní údaje, které pro tuto činnost zpracováváme:
   • Jméno příjmení, titul (externího odborníka, např. garanta, metodika, případně koordinátora, případně osoby v pomáhající profesi, pokud není v pracovně právním vztahu)
   • Bydliště
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Úplný profesní životopis
   • Aktuální zaměstnavatel
   • Doklady o vzdělání
 4. Účely pro které vaše Osobní údaje zpracováváme jsou následující:
  1. Plnění Smlouvy (např. Smlouvy s klienty o zapojení do projektů, smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit, Průběžné a závěrečné zprávy k Projektům, Pracovní smlouvy, apod.), uzavřené mezi klientem (nebo zaměstnancem) na straně jedné a naším Spolkem, (Správcem a Zpracovatelem vašich Osobních údajů) na straně druhé, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
  2. Plnění zákonných povinností (zejména v oblasti pracovně právních vztahů)
  3. Pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu Osobních údajů nebo jiné fyzické osoby
  4. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas.
 5. Doba uložení Vašich Osobních údajů: Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 10 let.
 6. Předávání Vašich Osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám:
  1. Vaše Osobní údaje nejsou předávány dalším orgánům, s výjimkou těch případů, kdy se jedná o právní povinnost (např. OSPOD, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, Policie ČR apod.)
  2. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, anebo v případě plnění zákonných povinností (např. kontroly různého typu),
  3. Vaše Osobní údaje jsou zpřístupněny našim zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
  4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 7. Pro ochranu Vašich Osobních údajů přijal náš Spolek v rámci své činnosti přijala soubor personálních, fyzických a technických opatření. 

III.

Práva Subjektu údajů: Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentním způsobem informován, máte právo na přístup k Vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

Bc. Tereza Vránová
Jak Dál? z.s.
29. 7. 2020

Přesunout se na začátek
CZE | ENG | GER